Hồ Sơ Khách Hàng Đối Với Trường Hợp Đẩy Lead


Hồ Sơ Khách Hàng Đối Với Trường Hợp Đẩy Lead

Lead là danh sách khách hàng có sẵn được định dạng dưới dạng excel

Đẩy lead là thao tác up tệp dữ liệu khách hàng lên hệ thống CRM

Để nắm rõ quy trình tạo hồ sơ khách hàng đối với trường hợp này, ta cần thao tác 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1: Tạo nhiều hồ sơ khách hàng bằng thao tác đẩy tệp dữ liệu (file excel) lên hệ thống CRM

Bước 1: Nhấn nút NHẬP EXCEL và chọn file dữ liệu cần đẩy lên hệ thống CRM


Lưu ý: Định dạng TEXT đối với cột CMND và SDT để khi đẩy lên CRM, số liệu không bị thiếu số 0

Màn hình xuất hiện bảng tải tệp dữ liệu, sau đó nhấn nút TẢI LÊN

Cách 2: Tạo 1 hồ sơ khách hàng trực tiếp trên CRM

Bước 1: Nhấn nút THÊM MỚI để tạo trực tiếp 1 bộ hồ sơ mới trên CRM

Màn hình xuất hiện bảng thông tin khách hàng, nhân viên điền thông tin cần thiết và nhấn nút TẠO KHÁCH
HÀNGBước 2:
Màn hình thể hiện danh sách khách hàng vừa được khởi tạo, chọn công cụ TÌM KIẾM để tìm thông tin khách hàng, nút SỬA đối với việc điều chỉnh lại thông tin cần thiết hoặc nút XÓA đối với hồ sơ không còn giá trị hiển thị

Bước 3: Chọn loại báo cáo và thời gian mong muốn, sau đó nhấn nút XUẤT EXCEL để xuất tệp dữ liệu khách hàng

Hoàn thành quy trình tạo hồ sơ mới khách hàng đối với trường hợp đẩy Lead, các bước thao tác trên được tóm gọn trong sơ đồ workflow như sau:


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?